regulamin sekcji

REGULAMIN

SEKCJI PRAWA MEDYCZNEGO W FIZJOTERAPII

POLSKIEGO TOWARZYSTWA ORTOTYKI I PROTETYKI NARZĄDU RUCHU

§ 1

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Sekcja Prawa Medycznego w Fizjoterapii (dalej również: Sekcja) działa w ramach Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, na podstawie Statutu PTF oraz niniejszego Regulaminu.
 2. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin) jest nadawany, zmieniany i uchylany uchwałami Zarządu PTF.

§ 2

CELE SEKCJI

Celem Prawa Medycznego w Fizjoterapii Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii jest kierunkowe rozwijanie zainteresowania i pogłębianie wiedzy członków w zakresie szeroko pojętego prawa medycznego, regulującego zasady wykonywania działalności leczniczej, ze szczególnym uwzględnieniem działalności fizjoterapeutycznej, a w tym dotyczących:

 1. zasad i przepisów regulujących pracę specjalisty fizjoterapii i fizjoterapeuty,
 2. wykonywania działalności zawodowej, leczniczej (gospodarczej) w zakresie fizjoterapii, w tym w obszarach dotyczących czynności rodzących szczególne ryzyka odpowiedzialności prawnej (cywilnej, karnej i zawodowej),
 3. dziedzin prawa związanych z szeroko rozumianą rehabilitacją społeczną, zawodową, a także edukacją oraz opieką nad osobami z niepełnosprawnością ruchową, w tym finansowaną ze środków publicznych,
 4. podnoszenia wiedzy i umiejętności na temat prawnych warunków wykonywania działalności fizjoterapeutycznej oraz fachowej opieki nad osobami z niepełnosprawnością, stosującymi wyroby medyczne do indywidualnego zaopatrzenia, w tym zasad takiej działalności finansowanej ze środków publicznych i związanej z nią odpowiedzialności (cywilnej, w tym kontraktowej),
 5. kształcenia, edukacji i szkolenia w zakresie prawa medycznego specjalistów fizjoterapii i fizjoterapeutów,
 6. zajmowania stanowiska w przedmiocie planowanych zmian w prawie we wszystkich zakresach stanowiącej obszar działalności statutowej PTF,
 7. przygotowywania – z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu PTF – projektów zmian w przepisach prawa dotyczących zakresów stanowiących obszar działalności statutowej PTF lub projektów stanowisk PTF w sprawie takich zmian w uzgodnieniu z Prezesem PTF.

§ 3

WŁADZE SEKCJI

 1. Czynne i bierne prawo wyborcze w Sekcji mają członkowie PTF, którzy są jednocześnie członkami Sekcji.
 2. Członkowie Sekcji powołują Przewodniczącego oraz Sekretarza Sekcji w wyborach jawnych, podczas posiedzenia wyborczego Sekcji. Wybory do władz Sekcji mogą zostać przeprowadzone za pośrednictwem systemów do komunikacji na odległość, które umożliwiają przeprowadzenie głosowania.
 3. Przewodniczący Sekcji reprezentuje Sekcję na zewnątrz, ustala i wdraża kierunki działań Sekcji (jeżeli aktualny Statut PTF przewiduje takie kompetencje).
 4. Sekretarz Sekcji jest odpowiedzialny za dokumentację prac Sekcji, wykonuje bieżące obowiązki administracyjne, przewodniczy posiedzeniom Sekcji w przypadku nieobecności Przewodniczącego Sekcji oraz współpracuje z Przewodniczącym przy organizowaniu prac Sekcji.
 5. Kadencja Przewodniczącego oraz Sekretarza trwa cztery lata.
 6. Funkcje we władzach Sekcji można pełnić przez dowolną liczbę kadencji.
 7. Przewodniczący Sekcji zwołuje posiedzenia wyborcze Sekcji w terminie umożliwiającym wybór nowych władz Sekcji przed upływem danej kadencji. Zawiadomienia o posiedzeniach wyborczych Przewodniczący kieruje do członków Sekcji oraz Zarządu PTF na podane adresy e-mailowe, z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni kalendarzowych.
 8. W przypadku niewykonania obowiązków przez Przewodniczącego Sekcji, posiedzenia oraz posiedzenia wyborcze może zwołać Sekretarz Sekcji.
 9. W przypadku śmierci, utraty praw publicznych lub rezygnacji ze stanowiska przez Przewodniczącego Sekcji, Zarząd PTF lub Sekretarz Sekcji zwołuje posiedzenie wyborcze Sekcji. Uczestnicy posiedzenia nominują spośród członków Sekcji osobę pełniącą funkcję przewodniczącego posiedzenia.
 10. W przypadku śmierci, utraty praw publicznych lub rezygnacji ze stanowiska przez Sekretarza Sekcji, Przewodniczący Sekcji zwołuje posiedzenie wyborcze Sekcji, na którym zostanie wybrany nowy Sekretarz Sekcji.
 11. Przewodniczący Sekcji jest uprawniony do złożenia wniosku do Sądu Koleżeńskiego o rozpatrzenie określonej sprawy będącej w kompetencjach Sądu Koleżeńskiego na wniosek co najmniej 3 członków Sekcji.
 12. Przewodniczący Sekcji jest uprawniony do składania wniosków do Walnego Zgromadzenia PTF.

§ 4

CZŁONKOSTWO W SEKCJI

 1. Wniosek o włączenie do Sekcji jako członka może składać każdy członek PTF, przejawiający zainteresowanie calami Sekcji, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia w sprawach stanowiących przedmiot działalności Sekcji.
 2. Kandydat do wstąpienia do Sekcji powinien przesłać wniosek do Przewodniczącego Sekcji.
 3. Po otrzymaniu wniosku Przewodniczący Sekcji przedstawia wniosek i osobę kandydata na najbliższym posiedzeniu Sekcji.
 4. Kandydat lub kandydaci do Sekcji zapraszani są na najbliższe posiedzenie Sekcji, na którym każda osoba ubiegająca się o wstąpienie do Sekcji jest oficjalnie przyjmowana do Sekcji przez Przewodniczącego lub – w przypadku nieobecności Przewodniczącego – Sekretarza Sekcji.
 5. Na wniosek Przewodniczącego lub Sekretarza Sekcji do prac w Sekcji mogą zostać zaproszone osoby nie będące członkami PTF, posiadające szczególną wiedzę i doświadczenie w obszarach stanowiących cele Sekcji.

§ 5

DZIAŁALNOŚĆ SEKCJI

 1. Podstawową formą pracy Sekcji są posiedzenia odbywane z częstotliwością uzależnioną od aktualnych potrzeb Sekcji.
 2. Posiedzenia Sekcji zwołuje Przewodniczący Sekcji określając datę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, jak też załączając niezbędne materiały.
 3. Zawiadomienie o posiedzeniu powinno być skierowane do członków Sekcji w terminie zapewniającym jego otrzymanie nie później, niż 7 dni przed terminem posiedzenia. Zawiadomienia są kierowane do członków Sekcji w drodze komunikacji e-mailowej.
 4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zwołanie posiedzenia w terminie krótszym, niż określony w ust. 3.
 5. W posiedzeniach Sekcji można uczestniczyć fizycznie lub poprzez wykorzystanie narzędzi do komunikacji zdalnej. Przewodniczący może zdecydować o przeprowadzeniu posiedzenia Sekcji wyłącznie w formie zdalnej. Przewodniczący w zawiadomieniu o posiedzeniu Sekcji zawiera odpowiednie informacje i instrukcje niezbędne do uczestnictwa w posiedzeniu za pośrednictwem narzędzi do komunikacji zdalnej.
 6. Jeżeli jest to celowe dla przedmiotu obrad, przewodniczący Sekcji ma prawo zapraszać do uczestniczenia w pracach Sekcji osoby spoza kręgu członków Sekcji, dysponujące niezbędną wiedzą i doświadczeniem, w szczególności osoby wymienione w § 4 ust. 5. Osoby takie dysponują jednak wyłącznie głosem doradczym.
 7. W posiedzeniu Sekcji mogą uczestniczyć Członkowie Zarządu PTF.
 8. Sekcja może tworzyć zespoły ad hoc celem przygotowania stanowiska w sprawach będących przedmiotem prac Sekcji.
 9. Po zakończeniu posiedzenia Sekcji przygotowana jest notatka zawierająca plan działania Sekcji.

§ 6

SPRAWY ROZPATRYWANE PRZEZ SEKCJĘ

 1. W wyniku rozpoznania spraw, będących przedmiotem posiedzenia Sekcji, Sekcja podejmuje uchwały, a także uzgadnia i przekazuje do Zarządu PTF wnioski.
 2. Sekcja zgłasza Zarządowi PTF swoje wnioski do rozpatrzenia i wykorzystania. Wnioski Sekcji, dotyczące bezpośrednio jej zakresu działania, w przypadku braku sprzeciwu Zarządu stają się rekomendowanym stanowiskiem PTF, do wykorzystania przez Zarząd w dalszych działaniach.
 3. Pomiędzy posiedzeniami Sekcji, jej członkowie w sprawach pilnych mogą zgłaszać Przewodniczącemu Sekcji wnioski i postulaty w formie pisemnej lub e-mailowej.
 4. Przewodniczący Sekcji podejmuje decyzję o tym, czy sprawę należy uznać za pilną, oraz w przypadku uznania za pilną niezwłocznie przedstawia plan proponowanych działań.
 5. Wszystkie uchwały Sekcji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.

§ 7

PRZEWODNICZĄCY SEKCJI

 1. Przewodniczący kieruje całością prac Sekcji, a w szczególności:
 1. reprezentuje Sekcję na zewnątrz.
 2. kieruje pracami i przewodniczy obradom Sekcji.
 3. opracowuje wraz z wybranymi członkami Sekcji plany działania Sekcji.
 4. czuwa nad realizacją zadań Sekcji.
 1. Przewodniczący ma prawo powierzania określonych zadań poszczególnym członkom Sekcji. W takim wypadku wyznaczony dla danego zadania członek Sekcji składa Przewodniczącemu wnioski lub sprawozdanie z wykonanych czynności.
 2. Decyzje wymagające niezwłocznego ich wdrożenia, Przewodniczący może podejmować samodzielnie po konsultacji z Sekretarzem (w tym konsultacji telefonicznej lub e-mailowej).

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sekcja oraz jej Przewodniczący nie są uprawnieni do składania w imieniu PTF wiążących oświadczeń woli.
 2. Przewodniczący Sekcji, a także członkowie Sekcji są uprawnieni do reprezentacji PTF podczas spotkań z organami administracji publicznej w sprawach dotyczących zakresu działania Sekcji. Uczestnicy spotkania zobowiązani są do prezentowania wyłącznie uzgodnionego stanowiska PTF, a w przypadku jego braku, jedynie do wyrażania opinii, które są zgodne ze stanowiskiem wypracowanym w trakcie wcześniejszych prac Sekcji.
 3. Jeżeli działanie Sekcji wiązać się będzie z zaciągnięciem zobowiązań finansowych wówczas Przewodniczący Sekcji winien uprzednio dokonać niezbędnych uzgodnień z Zarządem PTF.